Najbolja besplatna online knjižnica

Farmakologija

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM IZLASKA: 2006
VELIČINA PO DATOTECI: 6,83
ISBN: 953212201X
JEZIK: HRVATSKI
AUTOR: Rang, H.P. - Dale, M.M. - Ritter, J.M. - Moore, P.K.
CIJENA: BESPLATNO

Ovdje ćete pronaći knjigu Farmakologija pdf

Opis:

Naj­no­vi­je, peto iz­da­nje Far­ma­ko­lo­gi­je ne svodi se samo na kla­sič­ni opis dje­lo­va­nja li­je­ko­va, nego ob­ra­đu­je me­ha­ni­zme nji­ho­va dje­lo­va­nja na sta­nič­noj i mo­le­ku­lar­noj ra­zi­ni. Na po­čet­ku sva­ko­ga po­glav­lja au­to­ri daju sa­žet­ke va­žnih fi­zio­lo­ških i bio­ke­mij­skih pro­ce­sa, a na mar­gi­na­ma su is­tak­nu­ti naj­va­žni­ji poj­mo­vi kako bi olak­ša­li sna­la­že­nje u građi. Ke­mij­ske struk­tu­re li­je­ko­va do­dat­no su po­ja­šnje­ne broj­nim di­ja­gra­mi­ma u boji, fo­to­gra­fi­ja­ma i ta­bli­ca­ma. Far­ma­ko­lo­gi­ja je sveu­či­li­šni udž­be­nik u Ame­ri­ci i Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji. Far­ma­ko­lo­gi­ja, znan­st­ve­na di­sci­pli­na koja se bavi dje­lo­va­njem li­je­ko­va na or­ga­ni­zam, danas se sve više raz­vi­ja zah­va­lju­ju­ći go­le­mim ula­ga­nji­ma u znan­st­ve­no-is­tra­ži­va­čke pro­jek­te i far­ma­ceut­sku in­du­s­tri­ju. H. P. Rang je pro­fe­sor eme­ri­tus far­ma­ko­lo­gi­je na Uni­ver­sity Col­le­geu u Lon­do­nu. M. M. Dale je pro­fe­sor na od­sje­ku za far­ma­ko­lo­gi­ju na Sveu­či­li­štu u Ox­for­du i pre­da­vač na Uni­ver­sity Col­le­geu u Lon­do­nu. J. M. Rit­ter pre­da­je kli­ni­čku far­ma­ko­lo­gi­ju na King’s Col­le­geu u Lon­do­nu. P. K. Moore je pro­fe­sor far­ma­ko­lo­gi­je na Na­cio­nal­nom sveu­či­li­štu u Sin­ga­pu­ru. Ilu­s­tra­ci­je je iz­ra­dio Peter Lam Pre­vo­di­te­lji: prof. dr. sc. Juraj Geber, prof. dr. sc. Zd­rav­ko Lac­ko­vić, prof. dr. Ma­ri­jan Kla­ri­ca, prof. dr. sc. Me­li­ta Šal­ko­vić Pe­tri­šić, prof. dr. sc. Pre­drag Si­ki­rić, doc. dr. sc. Vla­sta Bra­da­man­te, dr. sc. Vlado Tr­ku­lja (Me­di­cin­ski fa­kul­tet u Za­gre­bu); prof. dr. sc. Mla­den Boban (Me­di­cin­ski fa­kul­tet u Sp­li­tu); prof. dr. sc. Gor­da­na Župan (Me­di­cin­ski fa­kul­tet u Ri­je­ci); doc. dr. sc. Ante Tvr­deić (Me­di­cin­ski fa­kul­tet u Osi­je­ku); prof. dr. sc. Ita Sa­mar­ži­ja (Far­ma­ceut­sko-bio­ke­mij­ski fa­kul­tet u Za­gre­bu) St­ruč­ni re­dak­tor i ured­nik: prof. dr. sc. Juraj Geber

...> OGLASI Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed ... Farmakologijamfns.com ... .net-u. NAJNOVIJE VIJESTI > < 08.01.2022. 08.01 ... Farmakologija Prijavi se Lista želja Lista poređenja Korpa Narudžba Kontakt Proizvoda u bazi 29.882 Traži Katalog Novi proizvodi Najviše prodavani Sa popustom Preporuka Cijena do 10,00 KM Grupe proizvoda Književnost Romani Triler Krimi Avanture Ljubavni ... Klinička farmakologija Ozljede i trovanja Posebne teme Za liječnike: teme Klinička farmakologija Farm ... Farmakologija I Toksikologija Skripta [8o418denjdod] ... ... Klinička farmakologija Ozljede i trovanja Posebne teme Za liječnike: teme Klinička farmakologija Farmakokinetika Teme u ovom priručniku: Poremećaji prehrane Bolesti probave Bolesti jetre i žuči Bolesti mišića, kostiju i vezivnog tkiva Pulmologija Kritična stanja Farmakologija je nauka o lijekovima. U širem smislu to je nauka koja proučava sve što je u vezi sa stranim tvaarima koja se primjenjuju u svrhu liječenja. KLINIbKA FARMAKOLOGIJA je specijalnost znanstvenog proučavanja djelovanja lijekova na čovjeka. FARMACIJA je znanost i struka koja se bavi pripremom i izradom lijekova. Temeljna farmakologija lijekova za liječenje astme ( simpatomimetici, metilksantini,antimuskarinici, kortikosteroidi). * 339-356 str. Farmakologija probavnog sustava (P) Gastrička sekrecija, ulkus, krvarenje, povraćanje, motilitet probavnog sustava, lijekovi za kroničnu bolest crijeva. Farmakologija središnjeg živčanog sustava. Фармакологија (грч.φάρμακον - лек, отров; λόγος - наука) је грана медицине, биологије и фармацеутских наука која проучава дејство лекова,, њихове физичке и хемијске карактеристике, примену у лечењу, у фармакотерапији ... Farmakologija (Grčki: pharmakos, pharmacon (φάρμακον) - lijek, logos (λόγος) - nauka) je nauka o međudjelovanju lijeka i organizma. Ugrubo, možemo je podijeliti na: farmakokinetiku farmakodinamiku Poddiscipline su: Klinička farmakologija Psihofarmakologija Farmakologija 1. Cilj i svrha predmeta Student treba usvojiti osnovna znanja o lijekovima: temeljni principi farmakokinetike i farmakodinamike, nepoželjni učinci lijekova, nabavljanje, pohrana, promet, doziranje i načini primjene lijekova. 2. Kompetencije TEMELJNA I KLINIČKA FARMAKOLOGIJA 14.izdanje. Najnoviji i najsveobuhvatniji udžbenik farmakologije za studente medicine i srodnih znanosti. Udžbenik Temeljna i klinička farmakologija, 14. izdanje, donosi temeljne koncepte koje studenti moraju znati o farmakologiji kao znanstvenoj disciplini i njezinoj primjeni u kliničkoj praksi. Blokatori kalcijskih kanala - farmakologija prof. dr. sc. Luka Zaputović prof. dr. sc. Žarko Mavrić prof. dr. sc. Dinko Vitezić 17.02.2011. Blokatori kalcijskih kanala (BKK) skupina su lijekova koja inhibicijom kalcijskih kanala mijenja funkciju mnogih ... Klinička farmakologija s toksikologijom i farmakoterapijom mlada je, ali prominentna medicinska grana koja zadire u gotovo sve druge kliničke medicinske grane, ali grane iz ostalih polja unutar područja biomedicine i zdravstva (farmakologija, "Označite ""Farmakologija"" prevode na češki. Pogledajte primjere prevoda Farmakologija u rečenicama, slušajte izgovor i učite gramatiku." Ako ispadne da je farmakologija ili psihofarmakologija psihodeličnih iskustava u biti ista kao vjersko ili duhovno iskustvo, to bi nam pomoglo razumjeti gdje se ta iskustva pojavljuju u ljudskom mozgu....